گزارش ذخیره

21 عبارت در زبان آلمانی که مانند یک زبان مادری به نظر برسد


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٧/٢٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:52 Burps
02:28 Goodbye
02:44 Tag no
03:55 What else
04:08 Hot or cold
04:29 Den
05:10 Doc
05:45 Come Come
06:10 Im Fuck Blood
06:28 Beautiful Weather
07:00 Empty Critique
07:30 Mouth
08:41 Blonde
09:09 Total
09:59 Internet
10:21 Closed
10:45 Eigendeshaun
12:10 نتیجه

فرستادن