گزارش ذخیره

خب، واضح است که باید در مورد کاما بحث کنیم


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:18 چالش گرامر پیشرفته
01:10 چگونه از کاما استفاده کنیم؟
01:35 لیست ها
03:37 بندهای تفکیک کننده
06:30 بندهای جداسازی
08:19 سخنرانی مستقیم

فرستادن