گزارش ذخیره

صحبت کردن به زبان انگلیسی - Clean yourself !!!


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩١/٠٨/١٥ (١١ سال قبل)

00:00 خودت را تمیز کن
02:30 پاپ زیت
04:30 موهایت را شانه کن

فرستادن