گزارش ذخیره

نحوه پاسخ دادن به پوزش: بازگشت به مجموعه اصول انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٤/٣٠ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:38 Its okay
02:22 No problem
02:55 No prob
03:38 Its all good

فرستادن