گزارش ذخیره

برنامه تحصیلی آیلتس به مدت 2 ماه


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/٢٣ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:39 مقدمه
03:04 2 عناصر کلیدی آمادگی آیلتس
05:14 چقدر زمان برای آمادگی برای آیلتس وجود دارد؟
08:57 تست های آزمایشی
09:54 برنامه های مطالعه
11:18 برنامه مطالعه: 2 روز
13:40 برنامه مطالعه: 1 هفته
16:21 برنامه تحصیلی: 1 ماهه
22:19 برنامه تحصیلی: 2 ماهه
23:48 چرخه یادگیری

فرستادن