گزارش ذخیره

گفتن MAYBE در آیلتس را متوقف کنید: واژگان خود را بسازید


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/١٥ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:49 مقدمه
02:02 درس گرامر
03:57 امکان حاضر
10:31 موارد محتمل پیش رو

فرستادن