گزارش ذخیره

درس گرامر پیشرفته انگلیسی برای ESL - حالت مجهول


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٧/٠٩/٢٤ (١٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:22 چرا از حالت مجهول استفاده کنید
02:17 مثال ها

فرستادن