گزارش ذخیره

-a_e، -ai، ay | یاد بگیرید چگونه با تصاویر و مثال بخوانید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:17 a_e
05:48 ai
06:50 ay

فرستادن