گزارش ذخیره

I Don't Want To Keep You : بیان طبیعی مودبانه انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٨/٠٤ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:15 داستان
01:04 بیان
01:21 صحبت کردن با شما
02:45 چه زمانی از آن استفاده کنید
03:36 سوال

فرستادن