گزارش ذخیره

آینده کامل | تست گرامر


کانال انگلیسی رایگان کانال انگلیسی رایگان
٢٢٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٢٦ (٢ سال قبل)

00:04 آینده کامل
01:36 سوال 5
03:28 سوال 10
04:35 سوال 13
05:20 سوال 15
06:27 سوال 18
07:12 سوال 20

فرستادن