گزارش ذخیره

مودب بودن در انگلیسی: عبارات مفید


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/١٣ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:20 مقدمه
02:03 استفاده از سوالات
06:30 فقط
07:57 Would / Sort of / Kind of
11:20 At all
12:45 استفاده از زمان گذشته

فرستادن