گزارش ذخیره

آرام باشید و وقتی صحبت می کنید احساس خجالت نداشته باشید


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٢ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:47 تمرین تنفس
04:43 خجالت استاد
08:21 آیا نفس شما به شما کمک می کند یا به شما آسیب می رساند؟
09:50 ریسک و پاداش
10:32 چرا آرامش مهم است
15:28 ورزش آرامش بخش
17:57 مشق شب
18:58 با خجالت کشیدن راحت برخورد کنید

فرستادن