گزارش ذخیره

ترتیب کلمات , ساختار جمله - درس گرامر انگلیسی (قسمت 1)


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٠/١٠/١١ (١٢ سال قبل)

فرستادن