گزارش ذخیره

GERUND (-ing) یا INFINITIVE (to) - چه زمانی و چگونه از آنها استفاده کنیم


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:56 PDF آزمون
01:41 مقدمه Gerunds
03:29 مقدمه Infinitives
04:18 Gerunds و Infinitives
07:50 زمان و نحوه استفاده از Gerunds
09:39 کی و چگونه Infinitives
12:19 رسانه های اجتماعی

فرستادن