گزارش ذخیره

از گفتن "THANK YOU" خودداری کنید - از این جایگزین ها استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٠٢ (٣ سال قبل)

00:00 چرا "THANK YOU" بهترین گزینه نیست.
00:29 Oh my God! This is so sweet!
01:04 Oh, you shouldn't have!
02:33 I owe you one.
03:03 I owe you a favor.
03:12 I owe you big time.
03:30 PDFelement
05:23 You made my day.
06:28 I can't thank you enough.
06:45 I don't know what to say.
07:16 What would I do without you?
07:32 I really appreciate it.
07:42 How do you reply to "thank you"?
07:48 It's my pleasure.
07:55 Don't mention it.
08:21 No need to thank me. It's nothing.
08:32 No. Thank YOU.
09:28 Happy to help.
09:37 Anytime.
09:44 No worries.
09:52 Sure thing.

فرستادن