گزارش ذخیره

افعال متعدی- HAVE, GET, MAKE, LET, HELP - درس گرامر انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٠١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:23 PDF رایگان
02:00 آگهی و معرفی لینگودا
03:10 HAVE
07:52 GET
09:11 MAKE
10:07 LET
11:51 HELP

فرستادن