گزارش ذخیره

دیگر نگران لهجه خود در زبان انگلیسی نباشید!!


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٠/١٦ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 ترس از سخنرانی در جمع
02:45 تفاوت در ارتباطات
04:12 اهمیت زبان بدن

فرستادن