گزارش ذخیره

نحوه نوشتن جملات حمایتی و پایانی | پاراگراف نویسی: قسمت 2


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:22 جملات حمایتی
05:06 تمرین
06:46 پاراگراف
08:12 جملات پایانی
11:04 تمرین
11:14 ساختار پاراگراف

فرستادن