گزارش ذخیره

HAVE | HAS | HAD | HAVE HAD | HAS HAD | HAD HAD - چه فرقی دارد؟


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/٢١ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:55 Had
05:37 نتیجه

فرستادن