گزارش ذخیره

need… I would like… I want… I’d rather - صدجمله انگلیسی برای استفاده روزانه| اسپیکینگ انگلیسی


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٠٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:03 I need ... جملات انگلیسی
04:43 I would like ... جملات انگلیسی
09:38 I want ... جملات انگلیسی
14:36 I'd rather ... جملات انگلیسی

فرستادن