گزارش ذخیره

چگونه سریع انگلیسی صحبت کنیم


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/١٠ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 از ادغام ها استفاده کنید
01:33 افعال را کاهش دهید
02:43 کلمات سوالی را کم کنید
04:59 صداها را قطع کنید
05:52 حرف D را قطع کنید
07:03 اولین صداها را قطع کنید
10:48 چالش

فرستادن