گزارش ذخیره

زمان های انگلیسی در مکالمه | حال کامل استمراری | 2 تله: منفی نیست؟ اقدام به پایان رسید؟


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٢١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:12 حال کامل استمراری : 2 قسمت
01:41 قسمت 1 حذف شد: حال کامل
02:13 قسمت 2 حذف شد: حال کامل
02:42 چه زمانی می توانیم بگوییم "Have not been doing"
03:27 یک چیز حیله گر دیگر!
04:36 واقعیت 1 حذف شد
04:57 واقعیت 2 حذف شد
05:17 مکالمه معمولی 1
06:03 مکالمه معمولی 2

فرستادن