گزارش ذخیره

چقدر به بارگذاری ذهنمان نزدیک هستیم؟ - مایکل اس. ای. گرازیانو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/٠٦ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن