گزارش ذخیره

دستور زبان انگلیسی: 10 صفت و قید با یک شکل!


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٠٤ (٢ سال قبل)

00:02 I am a careful student
01:13 I am a fast driver
02:13 1. fast
03:11 fine
06:07 low
06:57 straight
07:53 Adjective
08:44 1. hardly
09:26 highly
09:58 lately

فرستادن