گزارش ذخیره

پایان ها با ED - آموزش لهجه انگلیسی آمریکایی: کامل تلفظ


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٠٦ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:34 Rules of pronunciation
02:16 Worked for
07:36 Watch
09:02 Stuff
10:54 Hope
14:37 Push
16:41 Examples





فرستادن