گزارش ذخیره

دایره لغات خود را بهبود بخشید: از گفتن BAD خودداری کنید!


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٩ (١١ ماه قبل)

00:00 از گفتن "BAD" خودداری کنید: واژگانی که باید به جای آن استفاده کنید
01:46 dowdy
02:22 snazzy
02:33 cheesy
03:25 elegant
03:41 dusty
04:32 successful & affluent
04:45 nasty
05:05 pleasant
05:21 gross
05:43 lovely
06:01 corny
06:39 sophisticated
07:03 tacky
08:28 tasteful
09:30 Quiz
12:53 sketchy
13:09 dodgy
13:35 grotty
14:24 Homework
15:29 Quote of the day

فرستادن