گزارش ذخیره

مکالمه انگلیسی پیشرفته: چگونه یک شهروند جهانی باشیم [با زبان انگلیسی واقعی]


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٩/١١ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:10 معرفی مهمان
03:35 کانال یوتیوب کیتس
06:08 فلج نشو
07:27 زبان در مقابل زبان مادری
08:41 ارتباطات جهانی
13:49 دو گوش یک دهان
15:51 خلاصه کنید
17:36 فیل در اتاق
19:18 کمتر از دو شر
20:45 ایکی
32:32 نکات مکالمه انگلیسی
34:47 فرضیه تماس
36:41 خودت را احاطه کن
37:49 ارتباط
38:42 آزادی بیان
41:36 نور ریختن
43:13 دونالد ترامپ
46:18 چشم انداز
47:58 نتیجه

فرستادن