گزارش ذخیره

چگونه در مورد گذشته با "Used To" و "Would" صحبت کنیم


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٤ (٦ ماه قبل)

فرستادن