گزارش ذخیره

چگونه در مورد گذشته با "Used To" و "Would" صحبت کنیم


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٤ (١ سال قبل)

فرستادن