گزارش ذخیره

چرا این سنگ شبیه اسفنج است؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٣/٠٩ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:52 نمای نزدیک از سنگ
01:25 گدازه
03:24 پوکه

فرستادن