گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری: متشکرم مودبانه [انگلیسی حرفه ای پیشرفته]


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٦/٣١ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:46 من از آن قدردانی می کنم
03:10 واقعا کمک کرد

فرستادن