گزارش ذخیره

استرس کلمه در انگلیسی | نحوه تلفظ


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٧/١٩ (٥ سال قبل)

فرستادن