گزارش ذخیره

استفاده از این کلمات کووید را متوقف کنید!


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/١٦ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 قاعده جدید
03:25 طبیعی
06:53 تعیین فاصله از سایر افراد در جامعه
12:30 کارگران ضروری
15:50 زمان های استرس زا
17:15 دوران سخت
19:05 زمان آزمون

فرستادن