گزارش ذخیره

گذشته استمراری و گذشته کامل و گذشته کامل استمراری - زمان های انگلیسی (درس 8)


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٠/٠٩/١٩ (١٢ سال قبل)

فرستادن