گزارش ذخیره

5 نکته برای اینکه مانند یک سخنران بومی به نظر برسید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٢/٢٠ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:08 ربط دادن
02:04 تبدیل کردن
02:49 نفوذ
04:26 ادغام
05:37 جوانه می زند

فرستادن