گزارش ذخیره

شما خسته به نظر می رسید - I have been / Verb -ing - for & since | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٩ (١١ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:33 تو خسته به نظر میرسی
07:44 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن