گزارش ذخیره

11 کلمه ای که آمریکایی ها را گیج می کند


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/١١ (٣ سال قبل)

00:00 Rubber
01:06 Pants
01:40 Jumper
02:13 Bum
02:31 Dummy
02:42 Pissed
04:04 Hooker
04:29 Braces
04:50 Fancy
05:21 Bird
05:45 Bog

فرستادن