گزارش ذخیره

چالش 1500 کلمه انگلیسی!


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:24 درس 1 - کلماتی که باید به خاطر بسپارید
29:11 درس 2 - کلماتی که می توانید به جای VERY استفاده کنید
47:06 درس 3 - کلمات مرکب
21:07 درس 4 - قیدهایی که باید به خاطر بسپارید
49:04 درس 5 - کلمات کوتاه پیشرفته
18:35 درس 6 - افعالی که باید به خاطر بسپارید
47:34 درس 7 - احساسات و عواطف
15:54 درس 8 - کلمات متضاد
44:26 درس 9 - پیشوندها
14:15 درس 10 - پسوندها
57:44 درس 11 - افعال زمان گذشته
26:29 درس 12 - کلمات مترادف تجاری
41:54 درس 13 - کلمات ماهرانه
41:29 درس 14 - صفت
37:02 درس 15 - کلمات طولانی

فرستادن