گزارش ذخیره

اشتباهات رایج با سؤالات: What? Who? Whom? | What happened? یا What did happen


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٢٢ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 فهرست محتوا
01:25 آزمون 1: سوالات "who".
02:05 آزمون 2: سوالات "what".
02:50 دو نوع سوال با "who" و "what"
05:13 استفاده از "whom" در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی
07:08 امتحان نهایی

فرستادن