گزارش ذخیره

14 کلمه انگلیسی که شما (احتمالاً) اشتباه تلفظ می کنید! | تلفظ دشوار | اشتباهات رایج


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١٠ (١ سال قبل)

00:00 تست سریع برای شما
00:40 "p" بی صدا
00:58 بی صدا "b"
01:50 "t" بی صدا
02:18 عجیب ترین کلمه اینجاست
02:40 "s" بی صدا
03:43 "d" بی صدا
04:43 بی صدا "n"
05:11 "w" بی صدا
06:22 Lettuce
06:59 Vegetable
07:22 "t" بی صدا
07:51 "p" بی صدا
08:52 Yacht
09:16 ساکت "n"

فرستادن