گزارش ذخیره

چگونه سریع انگلیسی صحبت کنیم و بومیان را درک کنیم (قسمت پنجم)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/١٣ (٢ سال قبل)

00:00 چرا زبان مادری را درک نمی کنید
02:10 Should’ve, could’ve, would’ve
04:10 حرف اضافه "of"
05:10 انگلیسی را با کتاب کار من یاد بگیرید
05:47 کاهش ها
07:51 لحن
08:30 ادغام

فرستادن