گزارش ذخیره

-am، -an، -ad، -at، -ap | یاد بگیرید چگونه با تصاویر و مثال بخوانید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٢٦ (١ سال قبل)

00:00 Short a
01:26 am
02:28 an
03:27 ad
04:23 ag
05:31 ap
06:34 at

فرستادن