گزارش ذخیره

5 "قانون گرامری" که معلمان شما در مورد آنها دروغ گفته اند!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/٣٠ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:37 مقرراتی در کار نیست
02:06 یک جمله را با حرف اضافه تمام کنید
03:46 Someone and me
05:57 Split infinitive
12:32 If I were

فرستادن