گزارش ذخیره

پک واژگان: شما به این واژگان نیاز دارید | نحوه یادگیری واژگان انگلیسی


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٢٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:28 Authority
03:22 Sample Sentences
05:58 Sponsor Message
06:52 Available
15:49 Bells and whistles
16:30 Consistent
19:59 Consistent Effort

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
١٠ ماه قبل