گزارش ذخیره

فراموش کردن واژگان جدید را متوقف کنید! کلمات را در حافظه بلند مدت خود نگه دارید


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:27 بهبود مهارت های گفتاری
03:09 Mental vs Spiritual
06:53 واژگان جدید را در حافظه بلند مدت نگه دارید

فرستادن