گزارش ذخیره

4 چیزی که باید هر روز مطالعه کنید تا به زبان انگلیسی مسلط شوید


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/١٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
04:41 درس با معلمان
08:40 گرامر
10:27 واژگان

فرستادن