گزارش ذخیره

واژگان قدرتمند: کلمات انگلیسی به نظر هوشمندانه


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٥ (٤ سال قبل)

00:41 همایند
03:14 مسئله!
05:53 ترس ها و تردیدها
08:33 مثبت فکر کن!

فرستادن