گزارش ذخیره

گفتار غیر مستقیم (سوالات) - درس انگلیسی | قسمت 2


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٣/١١/٢٣ (٩ سال قبل)

00:53 فعل گزارش برای سوالات
01:29 چه تغییری می کند؟
03:04 سوالات بله و خیر
03:48 سوالات مودبانه
05:20 موارد خاص
08:28 ورزش

فرستادن