گزارش ذخیره

نحوه صحبت کردن سریع انگلیسی و درک افراد بومی (قسمت اول)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/٠٢ (٤ سال قبل)

00:00 آیا باید سریع انگلیسی صحبت کنید؟
01:17 Whudduhyuh do
01:45 Ahmma do
02:19 Duh
02:51 Whutchuhyuh do
04:04 Sumpthin
04:42 وقتی "t" تبدیل به "d" می شود

فرستادن