گزارش ذخیره

MAY و MIGHT - تفاوت چیست؟ 5 مرحله ساده


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/٢٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:08 مثال ها
05:58 احتمال گذشته
09:43 اجازه

فرستادن