گزارش ذخیره

-og، -op، -ot، -ox | یاد بگیرید چگونه با تصاویر و مثال بخوانید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:20 ox
00:56 og
01:39 ot
02:31 op

فرستادن